Utaz� naptár
<< 2023 Február >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27280102030405
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A KOLIBRI ’93  Kft. online és közvetlen értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli az érintettek személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A KOLIBRI ’93  Kft.  az általa működtetett honlap  utazási ajánlataira, valamint az egyénileg kért utazási ajánlatokra való jelentkezés regisztrálására adatot kér be a szolgáltatásokat használni kívánó magánszemélyektől.

Az adatkezelő neve: KOLIBRI ’93  Kft.
Az adatkezelő székhelye:  2600   VÁC  Deákvári főút 40. fszt 1/a.
Az adatkezelő levelezési címe:  ua.

Az adatkezelő cégjegyzékszáma:  13-09-162330
Az adatkezelő adószáma:   10856929-2-13
Az adatkezelő tevékenységre vonatkozó engedélyszáma: R-0836/93-99
Az adatkezelő elérhetősége: 06 20 9890 944
e-mail: kolibri93@kolibri.hu, kolibri93.travelagency@gmail.com

Az adatkezelő által működtetett honlap: www.kolibri.hu
Az adatkezelő által működtetett honlapon online foglalási felület nem elérhető, a portálon hírlevélre történő feliratkozásra nincs lehetőség.
Az adatszolgáltatás  elektronikus levelezés útján, vagy személyes ügyintézés alkalmával kérhető  az  érintett  hozzájárulásával, beleegyezésével.

 

Az utazás megrendeléséhez szükséges adatok:
a megrendelő és az utas/ok neve/i,
születési idő,
állampolgárság,
a megrendelő elérhetőségi telefonszáma,
e-mail címe,
a számlázási cím,
szükség esetén útlevélszámok, útlevelek érvényességi ideje, kiállító ország.


A KOLIBRI ’93 Kft. a regisztráció során a kérdés útján bekért adaton kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. A begyűjtött adatokat bizalmasan kezeli és azt harmadik személy számára át nem adja. Megrendelő a továbbiakban korlátozás nélkül jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, helyesbítse, illetve kérje azok törlését vagy zárolását akár a saját fiókján keresztül is.

 

Regisztrációs adatbázis

Az adatgyűjtés célja: A  KOLIBRI ’93 KFT illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, akár az utazási irodákon keresztül, akár online úton, a szerződések megkötése, teljesítése, nyomon követése, számlázás, direkt marketing célú megkeresés. Utazás megrendeléskor a megrendelő részére egy személyes fiók kerül létrehozásra az Utazás Megrendelésről Szóló Szerződés elfogadásakor.

Az érintettek köre: a KOLIBRI ’93 Kft adatbázisában online módon vagy személyesen regisztráló személyek.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önként hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A § és a Grtv. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, cím, nem, születési dátum, telefonszámok, úti okmány adatok, e-mail cím, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Tájékoztatjuk megrendelőinket, hogy a KOLIBRI ’93 Kft, mint utazásközvetítő által közzétett szolgáltatások megrendelése, ill. igénybe vétele esetén személyes adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő – a szolgáltatás leírásánál megjelölt – szolgáltatók (a megrendelt szolgáltatás függvényében: az utazásszervező, a lefoglalt szálloda, a szállítást végző légitársaság, vagy más közlekedési szolgáltató, az ügyfél által megkötött biztosítás biztosítótársasága, a megrendelő által megrendelt egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépést követő 8 év, a direkt marketing megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetében annak visszavonásáig.


A KOLIBRI ’93 Kft a regisztráció során beszerzett adatot

·    kizárólag az ott megjelölt célra használja fel

·    nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival

·    harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.

 

ADATBIZTONSÁG
A KOLIBRI ’93 Kft úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A KOLIBRI ’93 Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról,  megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

KOLIBRI ’93 Kft minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, hacker támadásból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve a regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.

 

RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL


A Megrendelő/érintett korlátozás nélkül jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, helyesbítse, illetve kérje azok törlését vagy zárolását akár a saját fiókján keresztül is.

 

Az adatok módosítását és törlését a kolibri93@kolibri.hu e-mail címen, illetve levélben vagy személyesen a KOLIBRI ’93 KFT 2600 VÁC Deákvári főút 40.   lehet kezdeményezni. Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.  A KOLIBRI ’93 Kft. nem biztosít online feliratkozási lehetőséget a hírlevelekre, azok küldése egyéni kérés, megkeresés alapján történik, így annak lemondása is írásban tett kérés esetén igazolható, amely a címzett saját e-mail címéről érkezik, vagy az érintett személyes megkeresése alkalmával kéri ezt.   Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Megrendelő/Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az érintett az Infotörvény,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

A SZEMÉLYES ADATOK ÉRINTETTJEI
Csupán azon személyek adatait dolgozzuk fel, akiknek adatai a cél teljesítéséhez szükségesek. Tevékenységünk keretén belül az alábbi személyek adatai kerülnek feldolgozásra:
• ügyfelek
• alkalmazottak
• szerződő partnerek

AZ ADATALANY JOGAI
A GDPR és a 2011.évi CXII. infó törvényben az érintettnek, mint adatalanynak széleskörű hozzáférési jogot biztosít. A legfontosabbak közé tartozik az alábbi információkhoz való hozzáférés:
• az adatfeldolgozás célja és hatásköre
• az adatfeldolgozási időtartam
• a személyes adatok forrása
• azon személyek vagy személyek kategóriái, akik hozzáféréssel rendelkeznek a személyes adatokhoz vagy hozzáférést fognak kapni
• a személyes adatok profilja
Amennyiben úgy gondolja, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozás során megsérti a személyes adatok és a magánélet védelméről szóló jogszabályokat, vagy ha a személyes adatok nem helyesek, jogában áll az Adatkezelőt kérdőre vonni és kérelmezheti a hiba eltávolítását (pl. blokkolni, kijavítani, bővíteni vagy törölni). Ha az Adatkezelő kérésének nem tesz eleget, lehetősége van felkeresni a felügyeleti hatóságot, vagyis az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 

AZ ADATKEZELÉS ELVE
A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni. A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett  azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

ADAT TOVÁBBÍTÁS
KOLIBRI ’93 Kft,  mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A Megrendelő/Érintett jogérvényesíti lehetőségeit az Infotörvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 


KOLIBRI '93 Utazási Iroda
2600 Vác Deákvári főút 40. Telefon:+36-20-9890 944, +36-20-9422 046 E-mail: kolibri93@kolibri.hu